Računovodstvo za d.o.o.

Računovodstvo za d.o.o. zahteva t.i. dvostavno knjigovodstvo in tako velja za zahtevnejše kot računovodstvo za s.p.

Računovodstvo za d.o.o.

racunovodstvo-za-doo

Družba z omejeno odgovornostjo je kapitalska družba, ki pridobi lastnost pravne osebe z vpisom v register. Za ustanovitev d.o.o. morajo družbeniki zagotoviti osnovni kapital, ki je sestavljen iz osnovnih vložkov v denarju ali stvarnih vložkih družbenikov in mora znašati najman 7.500 EUR  Tako kot pri drugih rečeh, je tudi pred odprtjem d.o.o. potrebno razmisliti o številnih aspektih. Seveda je poslovna ideja zelo pomembna. Vendar je poleg nje pomemben sam način delovanja d.o.o., nikakor pa ne smemo zanemariti pomena računovodstva, ki je v primeru d.o.o. nekoliko zahtevnejše kot pri s.p.

Ste razmišljali o odprtju družbe z omejeno odgovornostjo, ali pa jo že imate? Potem veste, da je računovodstvo za d.o.o. nekaj, o čemer ste tudi že morali razmišljati, saj je sestavni del vsakega podjetja, kamor se mora beležiti vsako poslovno in finančno uspešnost, premoženjsko ter finančno stanje.

Če šele začenjate ali pa ste že v podjetništvu, vendar nimate računovodskih izkušenj, se vam lahko zdi razumevanje računovodskega dela vašega podjetja nekoliko zastrašujoče. To ni prav nič nenavadno, saj obstaja več različnih knjigovodskih vodenj, pa tudi kar precej finančne terminologije, ki jo je potrebno usvojiti. Vendar nam dan danes za to več ni potrebno skrbeti. Z najemom računovodstva za d.o.o. bomo vse skrbi, ki bi jih sicer imeli, prenesli na računovodski servis, mi pa se bomo lahko v miru posvečali rasti našega podjetja.

Računovodstvo za d.o.o. – kaj vse moram vedeti?

Tako kot računovodstvo za s.p. je tudi računovodstvo za d.o.o. sestavljeno predvsem iz vodenja različnih evidenc. Najpomembnejša pri tem je glavna knjiga, kamor se vpisujejo vse računovodske transakcije. Računovodstvo za d.o.o. se vedno vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva, računovodstvo za s.p. pa po sistemu enostavnega ali dovstavnega knjigovodstva.

Kot že samo ime pove, je dvostavno knjigovodstvo nekoliko zahtevnejše od enostavnega knjigovodstva. Vsak poslovni dogodek se mora namreč zabeležiti v dveh različnih knjigah. V eni od njih so dogodki razvrščeni po vrsti, v drugi pa po času nastanka. Seveda je potrebno vedeti tudi, kaj se tretira kot poslovni dogodek. Za poslovni dogodek smatramo vsak priliv oz. odliv iz podjetja, kar pomeni vsak prihodek oz odhodek z oz. na račun d.o.o. , ko govorimo o denarnem toku. Poslovni dogodek pa so tudi evidentiranje prejetih računov med stroške in izdanih računov med prejemke.

Računovodstvo za d.o.o. in bilanca stanja

racunovodstvo-za-doo-in-bilanca-stanja

Še eden izmed zelo pomembnih terminov pri računovodstvu za d.o.o. je bilanca stanja, ki je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov za obdobje, za katera se sestavlja. Bilanca stanja ima dve strani, ki morata biti vrednostno izenačeni, aktivo – prikazuje sredstva in pasivo – prikazuje vire teh sredstev in naložbe lastnikov v podjetje.Lahko bi rekli tudi, da v bilanci stanja najdemo podatke o tem, kaj podjetje ima in kako so ta sredstva pridobljena. 

Računovodstvo za d.o.o. ima dober pregled nad sredstvi podjetja

Računovodstvo za d.o.o. vključuje tudi beleženje sredstev v podjetju. Sredstva so tiste prvine, brez katerih poslovanja praktično sploh ne moremo organizirati. Delimo jih na dolgoročna in kratkoročna.

racunovodstvo-za-doo-dober-pregled-nad-sredstvi

Dolgoročna sredstva so tista, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, ki je daljše od enega leta. Sestavljajo jih neopredmetena sredstva (patenti, licence…), opredmetena sredstva (zemljišče…), dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve in podobna sredstva. Na drugi strani so kratkoročna sredstva tista, ki se praviloma preoblikujejo v časovnem obdobju, ki je krajše od enega leta. Sestavljajo jih sredstva za prodajo, zaloge (material, embalaža, trgovsko blago, končani izdelki), kratkoročne poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe ter denarna sredstva.

Vsako sredstvo ima svoj izvor, ki je v računovodski terminologiji bolje poznan kot vir. Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz kapitala na eni strani in dolgov na drugi strani.

Z računovodstvom za d.o.o. do boljšega poslovanja vašega podjetja

Ob odprtju podjetja se podjetniki nemalokrat odločijo, da bodo vodili računovodstvo za d.o.o. sami, pa vendar vemo, da se ob odprtju podjetja, velika večina energije, časa in truda vloži v poslovno idejo in v delovanje podjetja.  Podjetnikom tako pogosto primanjkuje časa že za podjetje samo, medtem ko računovodstvo za d.o.o. predstavlja še dodatno obremenitev. Prav zato se je bolje odločiti za najem računovodskega servisa.  

S tem si podjetnik prihrani čas in seveda tudi energijo, ki jo lahko tako vloži v – za delovanje in uspeh podjetja – pomembnejše segmente, ki so na koncu zaslužni za to, da podjetje doseže zastavljene cilje, ki so vidni skozi izkaz poslovnega izida.  Poslovni izid predstavlja razliko med prihodki in odhodki obračunskega obdobja in je še en temeljni računovodski izkaz, ki ga v računovodskem servisu, na osnovi med letom zbranih podatkov, pripravijo ob koncu obračunskega obdobja namesto podjetnika. Poslovni izid bo tudi izhodišče za sestavljanje davčnega izkaza  na osnovi katerega se bo ugotavljala davčna osnova za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Kako lahko pomagamo vašemu podjetju?

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili z leti poslovanja, vam svetujemo, kako do dobrih in dobičkonosnih poslovnih odločitev.

Kontaktirajte nas

SOLIS, d.o.o.
Linhartova ul. 11 a                    
2000 Maribor                         


tel.: 02/ 22 80 110
fax: 02/ 22 80 112
e-pošta: solis@amis.net

ID za DDV: SI26577445
mat.št.: 1766023000